Kan skipsindustrien noen gang bli utslippsfri?

17.01.2020

I følge DNV GL drives 99,7% av verdens skipsflåte i dag av tungolje og diesel. FNs maritime organisasjon, IMO, har som ambisjon at utslippene i sektoren minst skal halveres innen 2050 og bli 100% utslippsfri i dette hundreåret.

Det er en formidabel jobb som må gjøres for å få dette til.

Virkemidlene er myndighetskrav og teknologi. Inkludert i dette er økonomi avgjørende. At det blir mer lønnsomt å gå over til utslippsfrie løsninger.

Regjeringens klimamelding fra 26.04.2018 sier blant annet. følgende:

"Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder, samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene når det er teknisk mulig og senest innen 2026."

Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale krav vil være med å presse frem løsninger. Nedsiden er at dette så å si alltid medfører økte kostnader for bransjen, noe som i neste omgang kan føre til tap av kontrakter og konkurranseevne i forhold til områder hvor disse krav ikke er innført.

Hva så med teknologi?

For lange seilaser er overgangen til liquefied natural gas (LNG) området hvor det satses mest i dag. LNG er en naturgass og det direkte klimaavtrykket er vesentlig forbedret i forhold til diesel.

Bjørnar Robberstad
Bjørnar Robberstad

Hydrogen som energibærer vil være å foretrekke fremfor LNG. Men for å produsere hydrogen kreves det energi. En forutsetning er da selvsagt at dette skjer på en klimavennlig måte.

Det drives også mye forskning på ulike hydrogenalternativer. Her i Norge finnes det blant annet tre miljøer som driver med forskning som både tester batterier og brenselceller med hydrogen.

For korte seilaser er batteri og elektrisk drift i stor fremdrift i dag. Batterier må lades med elektrisk kraft fra ladestasjon i en havn. Da er det helt avgjørende at denne kraften kommer fra vann, sol, vind eller andre utslippsfrie energikilder. Hvis denne kommer fra kullkraftverk blir situasjonen en helt annen.

Med teknologi nevnt over er det mulig å nå en utslippsfri maritim næring, men det vil kreve enorme investeringer i utbygging, samt økt produksjon av hydrogen og oppgradering av infrastruktur for tilførsel av elektrisitet i det nasjonale kraftnettet. I tillegg kommer utskiftninger av motorparken i flåten.

Hva med framtiden?

Vi i Durable Energy har tro på at ny teknologi, som foreløpig er lite kjent, også kan bli sentral i det grønne skiftet og vi sitter allerede på to løsninger som kan være med å dytte skipsindustrien i en grønnere retning.

  • Det ene er Climeon kjølevannsgenerator. Denne henter ut energi fra kjølevann som ofte går rett over bord. Ved optimale forhold produserer en slik generator 150 kW, og ved større skip vil det være aktuelt med flere generatorer. Climeon generatorer er installert og idriftsatt en rekke steder innenfor shipping og geotermiske kraftverk. Blant annet Viking Line og Virgin Voyages benytter i dag Climeon generatorer ombord.
Vi jobber også med et par andre svært spennende teknologier:

Så tilbake til overskriften «Kan skipsindustrien noen gang bli utslippsfri?». Svaret på dette er uten tvil ja, og det kan gjøres vesentlig raskere enn hva IMO ser for seg. Også raskere enn hva regjeringens klimamelding legger opp til. Det som begrenser vyene til disse institusjoner er at de i stor grad er basert på kjent teknologi. I Durable gruppen jobber vi med morgendagens fornybar teknologi og ved en kommersialisering av dette vil det være mulig å senke utslippene i skipsindustrien på en betydelig og effektiv måte.

God Helg!

Bjørnar Robberstad